کانون جهان مهر

دبیر: اطهره نجابتی
اعضای شورای مرکزی:کیواندخت شجاعی,احترام سادات یاسینی,محبوبه اخباری,نسرین شفقی

اهداف:

قالب فعالیت: